CSO projekat – obuka i koordinacioni sastanak

Dvodnevna radionica u okviru CSO projekta će se održati u Nišu 22- 23 juna Obuku će držati Marija Simić, komunikacioni ekspert REC-a.
 
Prvog dana ćemo imati sesiju o komunikacionim praksama organizacija. Mariju smo zamolili da pogleda socijalne mreže svih partnera i da nam da povratnu informaciju šta je to što je dobro u našem načinu komunikacije, a šta bi mogli unaprediti. 
 
Ruralni centar Sovu će  predstavani Ivan Artukov i Sunčica Kosanović
 
ovkirna agenda sastanka

KOORDINACIONI SASTANAK
22. i 23. jun 2018

Hotel „Niš City View“, Zdravke Vučković 32, Niš

O K V I R N A A G E N D A

Petak, 22. jun 2018.

15.00 – 15.30 Pozdravne reči i upoznavanje sa dnevnim redom sastanka i

planiranom agendom

15.30 – 17.00 Uvod u komuniciranje na društvenim mrežama
17.00 – 17.30 Kafe pauza
17.30 – 19.00 Komunikacione prakse organizacija: pregled i preporuke

Projekat se finansira se sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu
sredinu. Program finansira Švedska meñunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA)

Subota, 23. jun 2018.

09.00 – 11.00 Društvene mreže i civilno društvo: da li smo svi na Facebook-u?
11.00 – 11.15 Kafe pauza
11.15 – 13.30 Blog kao način komuniciranja
13.30 – 15.00 Pauza za ručak
15.00 – 15.45 Pregled realizovanih i planiranih aktivnosti CSOnnect projekta
Informisanje partnera o studijskoj poseti Briselu
15:45 – 16:00 Kafe pauza
16:00 – 17:00 Inicijative javnog zastupanja u okviru CSOnnect projekta
Inicijative javnog zastupanja koje realizuju partneri na lokalu, a
koje može podržati ceo konzorcijum

Napomena: Tokom koordinacionog sastanka projektni tim ORCA biće na
raspolaganju partnerskim organizacijama za konsultacije u vezi
sa realizacijom budžeta i finansijskim

Sastanak MORGa i obuka o obnovljivim izvorima energije

U okviru projekta koji podržava SDC  održana je sastanka morga i obuka za zainteresovane strane prema agendi 

 

V SASTANAK MORG ZA TURIZAM
Ruma, Hotel „Borkovac“, 20.06.2018. godine

DNEVNI RED

 Usvajanje zapisnika sa IV sastanka MORG-a – Svetlana Sabo, predsedavajuća
MORG
– Usvajanje zapisnika sa regionalne radionice aktera u turizmu, održane
12.06.2018. u Sremskoj Mitrovici – Svetlana Sabo, predsedavajuća MORG
– Diskusija na temu održane regionalne radionice aktera u turizmu na teritoriji
Srema i predlozi projekata za akcioni plan – Bojana Lanc, menadžerka projekta
– Informacije o realizovanim i predstojećim aktivnostima u okviru projekta
„Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“ – Sanja Stupar,
menadžerka projekta

X OBUKA (Prva obuka na temu energetske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE) u

turističkim objektima, predavač Vladimir Janković

Vrste obnovljivih izvora energije
– potencijal primene OIE u Srbiji
– OIE čije korišćenje nije opravdano i korisno u Srbiji

– Energetske potrebe u turističkim objektima
– štednja energije kao najveći i najisplativiji potencijal
– štednja energije u kombinaciji sa OIE daje najbolje rezultate
– osvetljenje i racionalno korišćenje novih tehnologija
– Automatika u upravljanju potrošnjom energije
– Proizvodnja komposta u hotelima
– Poljoprivredna proizvodnja za hotelske potrebe
– Gajenje cveća i začinskog bilja sa veštačkim osvetljenjem
– Gajenje pčela za hotelske potrebe

 

Vrlo interesantno i primenljova obuka i predavac sa kojim cemo razvijati buduće inicijative

Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a,

Dana 12.6.2018 u Sremskoj Mitrovici u sali 2 skupšitne grada održana je raionica u u kviru projekta Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije. u ciljanim regijama,  sa ciljem izrade Akcionog plana za razvoj turizma koji vidimo kao priliku da zajedno iskoristimo potencijale za razvoj turizma i prepoznatljvu i konkurentnu turističku destinaciju Srem.

 

Sastanak je otvoren prvom tačkom dnevnog reda, predsedavajuća MORG, Svetlana Sabo je pozdravila
učesnike i dala je predlog da se Zapisnik sa prethodnog MORGa usvoji zajedno sa Zapisnikom sa tekućeg MORGa, 20.6. 2018. godine. Predlog je usvojen.
Predsednik skupštine grada Tomislav Janković je pozdravio učesnike i dao osnovne informacije o projektu DMO.

Menadžerka projekta Bojana Lanc, prisutne je informisala o toku projekta, koje su aktivnosti realizovane a koje aktivnosti predstoje u narednom periodu: realizovano studijsko putovanje u Austriju, relevantne nabavke u okviru projekta, predat i odobren Interim report, angažovana konsultantska kuća koja bi radila na izradi strateških dokumenata itd. Predstoje sastanci i zajednički rad na izradi istih. 

Učesnici su se predstavili celom skupu.
Zatim su konsultantkinje Slavna Župan i Julija Marošek iznele osnovne podatke o regionu Srema kao i o samoj turističkoj ponudi u okviru njega sagledanih kroz rezultate ankete koju su imale da popune sve lokalne samouprave, sve turističke organizacije i stejkholderi u turizmu. Konsultantkinje su podsetile učesnike da će anketa biti otvorena još dve nedelje i da za to vreme pokušaju da je popune oni koji nisu.

Zatim su učesnici radionice organizovani u četiri grupe. Prvi deo rada grupa sastojao se u beleženju glavnih atrakcija u Sremu, glavnih turističkih potencijala ali i onih stvari koje nedostaju i koje treba popraviti. Zaključak je bio da su nam glavne atrakcije i potencijali
hrana, Fruška Gora, Obedska bara i drugi prirodni resursi a da je potrebno poboljšati infrastrukturu, saradnju i sl.

Drugi deo rada se sastojao iz predstavljanja SWOT analize regiona, a zatim i rada same grupe na dopuni iste.  Iako su se u načelu svi složili sa time šta su slabosti a šta snage regiona, kao i gde su naše šanse za razvoj,   postojale su neke nesuglasice sa prvobitnom analizom, posebno u delu snaga. Npr. mnogi su se složili da ko turizam još uvek ne može biti snaga niti šansa regiona Srem, zato što za razvoj istog nedostaje  odgovarajuća zakonska regulativa. Svi su se složili da je rad grupe u obliku MORGa i ovakva saradnja snaga koju treba iskoristiti i još više jačati.

Treći deo rada sastojao se od analiziranja šta bi to zapravo trebali biti glavni turistički proizvodi Srema, a  šta propratni. Osnovna pretpostavka je bila da su nam glavni proizvodi Kružne rute i Ruralni turizam. Svi  učesnici su se jednoglasno složili za ruralni turizam ali je na kružne rute bilo komentara. Naime, predlog je bio da se ovaj proizvod zameni drugim, npr. Aktivni odmor zato što se okviru ovog proizvoda nalaze i
kružne rute, a učesnici su ga videli kao važnijeg. Složili su se da su potporni proizvodi zdravstveni turizam,  manifestacioni i kongresni turizam ali da tu DMO treba da odigra više ulogu saradnika i pouzdanog  partnera, pre nego da upravlja samim proizvodom. Posle duge i konstruktivne diskusije, Kristina Košić je  predložila da dva osnovna proizvoda ostanu ruralni turizam i kružne tematske rute, sa potrebnim   modifikacijama. Slavka Župan i Julija Marošek su obavestile učesnike da će taj i druge predloge još
razmatrati, pa dati na glasanje i diskusiju na nekom od sledećih sastanaka MORGa.

Naredni deo radionice se sastojao od analize rada budućeg DMOa, sagledanog kroz kratkoročne i  dugoročne ciljeve u kontekstu razvijanja proizvoda, vizuelnog identiteta, kategorizacije objekata i sl. Svi  učesnici su se složili da bi prvi cilj bio da se DMO pravno i administrativno osnaži i uspostavi u smislu  definisanja forme, donošenja pravilnika i pronalaženja načina finansiranja. Paralelno sa tim bi se moralo  raditi na razvijanju barem jednog konkretnog turističkog proizvoda a takođe i na vizuelnom identitetu.

Krajnji deo radionice se sastojao od prezentacije Slavke Župan o primeru dobre prakse iz Slovenije. Suština  prezentacije je bila da Slovenija već intenzivno razvija značajan broj proizvoda kroz rad 4 velika DMOa.  Međutim, poslednji trendovi govore u prilog tome da se proizvod onda kada se razvije konstantno mora  unapređivati, menjati, usklađivati a po potrebi i promeniti kako bi se osvežio region i učinio opet  atraktivnim.

Značajnu informaciju je izneo gospodin Goran Matić iz Nacionalnog parka Fruška Gora, da je potrebno  rešiti problem postojećih turističkih objekata koji se ne koriste- braunfilda i na taj način osnažiti turističku  ponudu regiona. 

žKonsultantkinje su najavile sledeći sastanak za 19.7.2018. i podsetile učesnike još jednom da treba da popune anketu.