Projekti

Назив организације: Удружење Рурални Центрар Сова
Седиште и адреса организације: Сремска Митровица, Триве Витасовића20
Име и презиме председника/це ОЦД Марко Цвијановић
Број телефона: 064 30 62 833 Е- mail: ruralni.centar.sova@gmail.com  

markocvijanovic@gmail.com 

Интернет презентација www.rscova.com
Датум i број регистраје  уписа у Регистар организација: 13.3.2014, БУ 2205/2014

05.02.2016  БУ 1083/2016 (промена седишта)

Број текућег  рачуна ОЦД 170-0030020410000-47 Уникредит банка
ПИБ 108448326 Матични број организације: 28139187
Број стално запоследних 0 Број ангажованих лица  по пројектима 1- 5
  тренутно  1 лице ангажовано
Пројекти Руралног Центар Сова Донатор  

резултати

Унапређење производње активне мицелије Агенција за рурални развој града Сремска Митровица

Укупно 55.000,00 РСД

Самофинансирање  22.000.00

Набављена опрема за производњу активне мицелије
Унапређење заштите Сове Мала ушара – Асио отус на територији града Сремска Митровица Градска управа за урбанизам, инспекцијеске и комуналне послове

91.000.00

 

Уређено 5 едукативних радионица за ученике основних школа СМ

Унапрећење информисаности руралног подручја Министарство пољопривреде и заштите животне средине

50.000.00

Подигнут сајт РЦ сова
Развој територијалног партнерства пЛАГ Срем+ Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду

500.000.00

Стратегија развоја партнерств ЛАГ Срем+

Набављена опрема за рад удружења / лага

Корак ка уједначеном руралном развоју Victoria Group A. D. ЛАП топ дел 300 повећана информисаност корисника о развојаним програмима
Валоризација биодиверзите и функцији агроекологије и екотуризма у функицији руралног развоја SWG RRD, ABDA program кроз програм P2P *people to people European Commission 

4500.00 еуp

 Успоставњена сараднај са Опћином Нијемци,

Две студијеске посете оргнизоване

Информисано преко 150 младих о могућностима еко етно туризма базираног на вредностима биодиверзитета

Унапређење гљиварства у Срему Агенција за рурални развој града Сремска Митровица

102.000.00

Урађена набавка машина за једноставнију прозводњу буковаче
Валоризација биодиверзитета као замајац руралног развоја града Сремска Митровица Градска управа за урбанизам, инспекцијексе и комуналне послове

130.000.00

Повећана информисаност користина из руралног развоја о потенцијалнима биодиверзитета

Набавка фото и теренске опремеме

Заштита мале ушаре Асио отус на територији града Ср.Митровица Покрајински секретаријат за урбанизам, градитењство и заштиту животне средине

50.000.00

Елаборат о заштити сова
Валоризација биодиверзитета као замајац руралног развоја града Сремска Митровица Фонд за промоцију науке

500.000.00

– 2 конфренције

15 предавања по срему

Успостављене теме и протокли за сараднју са школама

Унапређе заштите лептира као основа руралног развоја Градска управа за урбанизам, инспекцијексе и комуналне послове

50.000.00

Валоризовани Лептири и подрућје СМ као реуср за еко туризама и центрар биодиверзиетета
Активности везане за утвешивање цензуса птица мочварица Самостално финансиране активности Актвна попис птица 2014 – 2017 године
Активности везане за утврђивање бројности  родиних гнезда и попис младих Самостално финансиране активности 2015 обишли 39 насења и изборјали 76 младих

2016 идентификовлиа 10 нових гнезда

Истраживање лептира Шипова и околине Самостално финансиране активности 89 врста забележено у периоду 2012-2016
Орнитолошка и лепидепторолошка истраживања СРП Горња Трешњица Управљач  

Попис инвентара врста птица и лептира током 2015 године

Једна кућа једна песма Самостално финансиране активности Подењено преко 1000 летака о начину постављанња кућица за птице
Етно ено туризам замајац партерства  пЛАГ Срем + Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду 230.000.00 Студисјка посета Нијемцима 20 учесника

Одржано 20 инфо радионица п оруралном подручју Срема

NATURA 2000 примери  допре праске на локалном нивоу Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој 400.000.00 Одржано 4радионице и 1 конференција са укупно 150 ученика на којима су презентовани добри примери праске из земље и региона о екотуризмз
Унапређење  активности удружења РЦ Сова

Опремеза за орошавање печурака

Набавка фото клопки

Агенција за рурални развој града Сремска Митровица

105,000.,00

1, опремљен простор за производњу печурака

2, набављена теренска опрема за научо истраживачки рад

НАтура 2000 развојанса шанса руралног подручја града Сремска Митроивца Градска управа за урбанизам, инспекцијске  и комуналне делатности 130.000 00 Подигнут капацитет ЛАГа

Информисани локални актере за потенцијла биодиверзитета

Национална Служба за запошљавање Уређење прибаља реке саве и мониторинг биоидерзитета 130.000.00 Уређене приобаља реке саве у селу засавиа

Уређне центар РЦ сова за научно истраживачке делатности

Регионални еколошки Центар уз подршку Шведске Владе – РЕЦ / СИДА програм Из примцима – институциони грант за унапређење ОЦД у обалсти заштите животне средине

39.600.00 Еур

Пројекат у току
АЛТЕР * активни локалне територије у локалном развоју- Европска Делегација Локални партнери Мреже за подршку руралом развју

1,3 милиона Еур

Пројекат у току
Омладински активизам у одрживом развоју и заштити биодиверзитета подручја Дрина Сава У партнерству са Еко Леонардо Прибој – БИХ уз подршку SWG RRD P2P EU” “Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama”

3.000.00 eyr 

Две конфенреције умрежавања локалних акатера на тему омладиннског активизма у заштит биодиверзитета

10 радионица са  укупп 350 ученика у оосновим и срењим школама СМ и Лопаре

Умрежавање дионика ЛАГова на подрућју Дрина Сава У партнерству са ЛАГ Босутски Низ из НијемацаР. Хрватска  уз подршку SWG RRD P2P EU” „Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama”

2.600.00 eyp

Одржана две конференције са по 35 учесника који су имали прво инфо сесеије о добрим примерма праксе и размени и скуства а затим директно умрежавање Бизнис  бизнис сектора
Активна заштита птица града Сремске Митровице Градска управа за саобрађај, инспекцијске и комуналне послове Пројекат у току
Информиши се, научи и заштити живи свет око себе Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине Пројекат у току
Дочекајмо пролеће заједно У партнерсту са Друштвом за заштиту и проучавањем птица Србије – Мицибиши фондација Организоване инфо едукације ученика у основним школама у Сремској и Мачванској Митровици, подељен инфо материјал, евидентирано 5 циљаних врста

 

Зелене школе Партнертво за ОШ Јован Јовановић Змај – Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Едукаија ученика

Обележавање  еко датума

Сађење дрвећа

Обележавање  међународног дана врабаца 20.3.2017, Међународног дана вода, 22.3.2017, Дана планете Земње, дана шума итд Самостално финансиане или кофинансиране активности

 

 

 

Кроз радне ерукативне активности презентације обележани значајни датуму и подигнута свест грађанства

 

Активно учешће на пројектима Донарот / Реализатор  
Архус моје право да Знам Подржан од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, реализован од стране Покрета  горана Сремска Митровица

900.000,00

Развијене протокол зелене политике  и путем 10 радиноца у 7 градова презентовано и информисани локални актери
Пројекат Интегрално Подржан од стране РЕЦа – СИДА, реализатор конзорцијум предвођен удружењем ИДА

35.000 еур

Органзовали радионица у Сремској Митровци за регионалне актере руралног развоја
Изградња одрживе будућности за заштићена подручја Србије Подржан од стране РЕЦа – СИДА, реализатор Центар за истраживања и студије туризма ЦРС (координатор пројекта) са партнерима Биос фонд и Центар за истраживачке и развојне пројекте „ЕcоDev“

32.000.00 Еур

 Учестовали у идентификовању актре руралног раувоја

Били модел одрживог ЛАГа

Успостави л добре конекције за дањи развој подручја

Звуци мириса и укуса региона Подржам од стране SWG RRD, ABDA program кроз програм P2P *people to people European Commission, партери на пројекту Кластеру Свети Димитрије

2,500.00 еура

Успешно идетификовали актере за оркугли сто организавали округли сто на тему урмрежавања актере руралног и еко туризам
Стратегија руралног развоја града Сремска Митровица Подржан од стране Покрајинског секретарија за локалну самоуправу и међурегионалну сарадњу, реализован  у партнерству Агенције за рурални развој града Сремска Митровица и Регионалне развојне агенције Срем.

1,200.000.00

Изнели стратерију руралног развоја

Фацилитрирали процесом

И подигли капацитет ЛАГа

Подршка цивилног друштва јавној администрацији у ИПА 2 руралном развоју са фокусом на Меру 202 Подржан од стране „Delegation of European Union to the Republic of Serbia Under the EU financed „EU Civil Society Facility Serbia Programme“ реализован у конзорцијуму ЛЕАДЕР+, Мрежа за рурални развој, Агромрежа и Еко Талас

 

Анализа потреба локалних партенрств

Унапређен рад мреже за рурални развој