Opšte o udruženju

Udruženje Ruralni centar sova osnovano je 13.2.2014 u Grgurevcima radi stvaranja što povoljnijih uslova za razvoj poljoprivredne delatnosti, ravnomernom ruralnom razvoju i zaštiti životne sredine na teritoriji Srema. Agencija za privredne registre je 13.3.2014 godine, prihvatila registraciju.

APR Registracija

Rad udruženja u skladu sa članom 3 statura usmeren je na ostvarivanje ciljeva tako što Udruženje ima mogućnost da :
1. učestvuje u obezbeđivanju osnovnih uslova za rad i poslovanje svojih članova
2. učestvuje u obezbeđivanju sirovina, repromaterijala i energenata neophodnih za rad svojih članova
3. sarađuje sa državnim organima i resornim ministartsvima i sekretarijatima i oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i zaštite životne sredine.
4. Prati, izučava i podstiče sve oblike poslovnog povezivanja i udruživanja svojih članova u sve oblike spoljno trgovinske razmene roba i usluga
5. Učestvuje u kreiranju kreditne politike u skladu sa interesima i potrebama svojih članova
6. Prati tehnička i tehnološka dostignuća u zemlji i inostranstvu od interesa za uspešan rad svojih članova, podstiče njihovu primenu i obezbeđuje priliv informacija iz ove obasti
7. Inicira, podstiče, izdaje stručne, propagadne i druge publikacije, upustva obrazce, organizuje savetovanja, seminara, sajmove, izložbe, revije, takmičenja i druge slične aktivnosti i vezi sa tim sarađuje sa odgovarajućim organizacijama i organima
8. Učestvuje u pripremi grantskih, posebnih, pojedinačnih i kolektivnih ugovora, prati njihovu primenu i predlaže izmene i dopune
9. Obezbeđuje svojim članovima pružanje poslovno – administrativne, stručne i druge pomoći preko specijalizovanih agencija i biroa sa kojima sklapa ugovore o tehničko poslovnoj saradnji
10. Podstiče i neguje tradiciju dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala kao i strateškog organizovanja
11. Prikuplja, promoviše i podstiče obnovljive izbore energije i predlaže adekvatna primenljiva tehnička rešenja za svoje članove, preko specijalizovanih agencija i stučnih lica
12. Promoviše zaštitu životne sredine kroz edukacije, promocije, stručne skupove i manifestacije
13. Promoviše i postične naučno istraživački rad u sve tri obalsti
14. Edukuje mlade i promoviše zdrave stilove života
15. Promoviše i podstiče ruralni razvoj kroz diversifikaciju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu, ruralni, eko ili etno turizam.
16. Podstiče strukovno udruživanje i zaštitu proizvoda sa geografskim poreklom.
17. Promoviše dobre primere prakse, poljoprivredne proizvodnje, ruralnog razvoja, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti
18. Omogućava savetodavnu i stručnu pomoć svojim članovima u pomenutim oblastima delovanja
19. Promoviše evropske i svetske standarde u proizvodnji (global GAP i EURO GAP)
20. Promoviše i podstiče na proizvodnju baziranu na principima organaske poljoprivrede i permakulture
21. Promoviše i podstiče rad na ekoremerijaciji / fitoremedijaciji i mikoremedijacijia
22. Organizuje istraživačke projekte, podstiče upoznavanje biodiverziteta, njegovu promociju i zaštitu
23. Radi populiraciju prirode i biodiverziteta
24. Ostvaruje saradnju sa drugim, istim ili sličnim asocijacima, institucijama, fodnovima i zajednicama po pitanjima od neposrednog interesa za svoje članove.
25. Formira bazu manifestecija i proizvoda sa teritorije Srbije
26. Formira naučno istraživačke baze podataka.
27. Vodi registar članova Udruženja, izdaje saglasnsti i druge potvrde i dokumenta iz evidencije koje vodi u okviru ovlašćenja i prava iz Zakona.